top of page
Związek Podhalan w Zjednoczonym Królestw

CZŁONKOWSTWO

Zostań Członkiem Podhalan w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii

Związek Podhalan w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jest zarejestrowaną organizacją NON-PROFIT

CZŁONKOSTWO, REZYGNACJA WYKLUCZENIE
CZŁONKÓW DZIELIMY NA 


- Zwyczajnych - Wspierających - Honorowych

Członkiem zwyczajnym Związku

może być każda osoba pochodzenia góralskiego

(Tatry, Pieniny, Gorce, Beskidy, Góry Świętokrzyskie, Sudety) jak również osoby wykazujące zamiłowanie

do góralszczyzny, polskich gór oraz kultury góralskiej.


Członkiem wspierającym

może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc materialną i finansową oraz popierająca działalność Związku.


Członkiem Honorowym 

może zostać osoba szczególnie zasłużona dla kultury górali lub osoba zasłużona dla Oddziału Związku.

- Członków przyjmuje Zarząd na podstawie wypełnienia deklaracji członkowskiej wraz z obowiązującymi składkami.
- Członkami Związku mogą być osoby małoletnie od ukończenia 16 roku życia, które zadeklarują swoje członkostwo poprzez opłacenie składek.
- Małoletni w wieku 12 - 16 lat mogą być przyjmowani w poczet członków Związku za zgodą ich przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach. 
- Każdy członek ma prawo do wystąpienia ze Związku poprzez przekazanie pisemnej rezygnacji do Sekretarza Związku.
- Zarząd Związku w porozumieniu z Sądem Koleżeńskim jak również pozostałymi członkami ma prawo do wykluczenia osoby,

która w zdecydowany sposób działa na niekorzyść Związku a swoim zachowaniem wprowadza chaos wśród innych.

Takie wykluczenie z członkostwa oznacza brak akceptacji na przyjęcie z powrotem.

Decyzja jest stała, bez możliwości odwołania.

Decyzja o wykluczeniu będzie przekazywana ustnie zainteresowanemu przez Zarząd Związku, jak również pisemnie przez Sekretarza Związku.


- Wykluczenie może nastąpić również poprzez zaleganie ze składkami członkowskimi przez okres powyżej 3 miesięcy oraz poprzez nie stawianie się na obowiązkowych zebraniach przez okres 6 miesięcy.

W tym przypadku wykluczonemu przysługuje prawo do odwołania od tej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wykluczenia. 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 
- Nie obowiązuje opłata wpisowego,- minimalną wysokość składek członkowskich ustala Zarząd Związku,
OBOWIĄZKI I PRAWA CZŁONKÓW
CZŁONKOWIE
SĄ ZOBOWIĄZANI DO

- pracy dla dobra Związku poprzez realizację jego celów,
- zjednywania nowych członków,
- przestrzegania statutu, regulaminu oraz uchwał Związku,
- regularnego wpłacania ustalonych składek rocznych,
- obowiązkowego stawiania się na zebraniach Związku,
- czynnego udziału w propagowaniu kultury góralskiej.

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU MAJĄ PRAWO DO

- udziału i głosowania na Walnym Zgromadzeniu,


- wyboru władz Związku,
- dyskusji, wyrażania własnych opinii oraz przedstawiania własnych pomysłów na tematy związane

z prowadzeniem działalności

Związku jak również organizacją imprez kulturalnych.

OBOWIĄZKI I PRAWA CZŁONKÓW

Związek Podhalan w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej składa się z Zarządu Głównego. Istnieje możliwość utworzenia samodzielnych oddziałów i ognisk z własnymi zarządami i własnym majątkiem. Dla dobra Związku Walne Zgromadzenie ma prawo na wniosek członków danego oddziału przeprowadzić kontrole finansową dowolnego oddziału czy ogniska.

OFICJALNY UBIÓR

Oficjalnym ubiorem członków Związku jest ubiór Górala z regionu, z którego dany członek pochodzi. Oficjalny ubiór powinien być noszony przez wszystkich członków podczas ceremonii, mszy świętych, posiadów, parad, oficjalnych zebrań.

DELEGACJE ZWIĄZKOWE

Zarząd Związku otrzymując zaproszenia z zewnątrz na różnego typu wydarzenia, imprezy, eventy wybiera delegatów ze wszystkich członków, którzy w tym czasie będą reprezentować Związek. Zaproszenia mogą dotyczyć wyjazdów krajowych (Wielka Brytania) jak również zagranicznych. Koszty biletów lotniczych, autokarowych itp. pokrywane są z budżetu Związku po wcześniejszym poinformowaniu ogółu.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

- Deklarację należy pobrac,  wypełnić dostarczyć osobiście bądź przesłać pod adrez Zarządu 

Droga elektroniczna : związekpodhalan2019@gmail.com

Pobierz Deklaracje w formacie PDF

TUTAJ

DeklaracjaCzlonkowska__Związek_Podhalan
bottom of page