top of page
Związek Podhalan

ABOUT US

Związek Podhalan w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zrzesza w swoim
gronie osoby pochodzenia góralskiego (Tatry, Pieniny, Gorce, Beskidy, Góry Świętokrzyskie, Sudety)
jak również osoby wykazujące zamiłowanie do szerokorozumianej kultury góralskiej. Członkiem
organizacji zatem może pozostać każda osoba, dla której rozwój góralszczyzny poza granicami kraju
ma piorytetowe znaczenie. Poszanowanie tradycji poprzez stroje, gwarę, muzykę, taniec itp. to
główna misja organizacji.

logo_zwiazekpodhalan_uk_edited.png

Działalność Związku opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
Związek Podhalan w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej służy ideowym, kulturalnym i finansowym celom:

CELE IDEOWE

- Propagowanie wewnątrz organizacji braterstwa, oparcia moralnego oraz poszanowania wspólnych wartości,
- Pielęgnowanie i wzmacnianie miłości do Ojczyzny pośród członków i ich dzieci,
- Kultywowanie pięknej tradycji góralskiej,
- Umacnianie wśród członków

umiłowania języka, literatury i sztuki góralskiej
- Podtrzymywanie i przekazywanie wśród członków legend, tradycji, zwyczajów, ludowych strojów, muzyki, pieśni
i tańców Podhala.

CELE KULTURALNE

- Nawiązywanie współpracy z artystami, autorami, tancerzami,
zespołami itd. z regionu Podhala,
- Organizowanie różnych grup, których celem będzie propagowanie
kultury góralskiej np. nauka tańca dla dzieci itp.
- Organizowanie występów artystycznych, wieczorów poetyckich,
pokazów tańca itp.

CELE FINANSOWE

-Organizowanie imprez kulturalnych a przy ich pomocy gromadzenie
środków finansowych potrzebnych do pokrycia kosztów związanych z
prowadzeniem działalności Związku.
- Niesienie pomocy w przypadku choroby lub śmierci członków.
- Ubieganie się o dofinansowania różnego typu.

PONADTO ZWIĄZEK MA NA CELU

- Integrowanie górali oraz miłośników Podhala jak i również

terenów przyległych,
- Propagowanie tradycji, kultury, gwary i zwyczajów góralskich na terenie
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
- Szerzenie wiedzy o polskich górach i góralszczyźnie,
- Wzajemna pomoc koleżeńska,
- Organizacja tzw. „posiadów” góralskich poprzedzonych mszą świętą,
- Delegacje i wyjazdy Związkowe na różnego typu wydarzenia tj.
rekolekcje, rocznice, uroczystości innych Związków w Polsce i za granicą.

PONADTO ZWIĄZEK MA NA CELU

- Integrowanie górali oraz miłośników Podhala jak i również

terenów przyległych,
- Propagowanie tradycji, kultury, gwary i zwyczajów góralskich na terenie
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
- Szerzenie wiedzy o polskich górach i góralszczyźnie,
- Wzajemna pomoc koleżeńska,
- Organizacja tzw. „posiadów” góralskich poprzedzonych mszą świętą,
- Delegacje i wyjazdy Związkowe na różnego typu wydarzenia tj.
rekolekcje, rocznice, uroczystości innych Związków w Polsce i za granicą.

bottom of page